QUẢN LÍ DỰ ÁN LÂM SÀNG

Người quản lí dự án nghiên cứu lâm sàng điều phối các bộ phận chức năng của thử nghiệm và là đầu mối giao tiếp với khách hàng và đội ngũ dự án. Quản lí dự án của chúng tôi đảm bảo các quy trình tuân thủ theo Hướng dẫn ICH-GCP và các Quy trình thao tác chuẩn (SOP) nội bộ. Quản lí của chúng tôi được đào tạo và có nền tảng kiến thức về nghiên cứu lâm sàng. Đội ngũ quản lý của chúng tôi sử dụng năng lực chuyên sâu này để đưa ra cái nhìn sâu sắc vào các vấn đề giúp khách hàng đưa ra các quyết định trong suốt quá trình thực hiện thử nghiệm. Dịch vụ quản lí dự án của chúng tôi cung cấp:
• Xây dựng các kế hoạch của dự án
• Báo cáo tiến độ dự án
• Biên bản các cuộc họp
• Xây dựng tiến độ dự kiến của dự án

Dịch vụ Related