QUẢN LÍ & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Tính toàn vẹn của dữ liệu được phân tích là yếu tố tối quan trọng trong thành công của một dự án nghiên cứu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lí dữ liệu nghiên cứu lâm sàng cho tất cả các lĩnh vực điều trị y khoa từ pha I đến pha IV..
Hệ thống dữ liệu nghiên cứu được triển khai với hệ thống điện tử được kiểm soát và an toàn, đặt tại trung tâm lưu trữ dữ liệu đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2013.
Các chuyên gia sẽ thiết kế và cung cấp giải pháp cho từng giai đoạn củadữ liệu nghiên cứu lâm sàng, giúp cho việc quản lí dữ liệu hiệu quả và chính xác hơn.
Dịch vụ quản lí dữ liệu của chúng tôi bao gồm:
• Thiết kế bệnh án điện tử và cơ sở dữ liệu
• Mã hóa dữ liệu y khoa với MedDRA hoặc các tiêu chuẩn của WHO và từ điển chuyên ngành theo yêu cầu khách hàng
• Giải pháp cho quá trình kiểm tra, xác nhận và truy vấn dữ liệu
• Chuyển giao cơ sở dữ liệu lâm sàng
• Phân tích dữ liệu
• Báo cáo kết quả nghiên cứu lâm sàng
Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ theo đúng thỏa thuận, trên cơ sở đảm bảo các giá trị cốt lõi, chất lượng và hiệu quả.

Dịch vụ Related