SOẠN THẢO TÀI LIỆU Y KHOA

Nhóm soạn thảo tài liệu y khoa của chúng tôi tổng hợp, thống nhất các dữ liệu y khoa và thống kê của thử nghiệm lâm sàng thành tài liệu điện tử hay bản giấy đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và cơ quan quản lí. Dịch vụ chúng tôi cung cấp:
• Soạn thảo báo cáo tổng hợp nghiên cứu, thử nghiệm
• Phát triển Đề cương nghiên cứu/ Tài liệu nghiên cứu

Dịch vụ Related