QUẢN LÍ DỰ ÁN LÂM SÀNG

Người quản lí dự án nghiên cứu lâm sàng điều phối các bộ phận chức năng của thử nghiệm và là đầu mối giao tiếp với khách hàng và đội […]

27 Tháng Mười Hai, 2016 Quản Trị Dịch vụ